دستور پیامکی تغیر IP/PORT

کاربرد پیامک : تغییر آی پی و پورت دستگاه ردیاب
متن پیام ارسالی به دستگاه :    AdoraM:0000,IP,Port:(xxxxxxxx),(xxxx) 


به جای علائم × ابتدایی ، آی پی جدید و علائم × در پرانتز دوم ، پورت جدید را وارد نموده و به شماره سیم کارت دستگاه ردیاب خود ارسال نمایید.

با دریافت این پاسخ IP/Port Have Been Changed از دستگاه ردیاب خود ، یعنی تغییر آی پی و پورت با موفقیت انجام شد.

آيا اين مقاله مفيد بود؟