دستور پیامکی تعیین حداکثر سرعت مجاز خودرو

کاربرد پیامک : تعیین مقدار مجاز سرعت خودروی شما
متن پیامک ارسالی به دستگاه :   AdoraM:0000,EdgSpeed252* 


برای تنظیم سرعت مورد نظر خود ، عدد 252 قبل از علامت ستاره را به عدد دلخواه خود تغییر داده و به سیم کارت داخل دستگاه ارسال نمایید .
در نظر داشته باشید در صورتیکه سرعت خودرو به بیش از تعیین شده ی شما برسد ، پیامی برایتان ارسال میگردد.

با دریافت پیام زیر ، سرعت مورد نظر بدرستی بر روی دستگاه تنظیم شده است :
Correct Range Speed is =15km ~ 250km

آيا اين مقاله مفيد بود؟