دستور پیامکی ریست دستگاه

با ارسال این دستور پیامکی ، دستگاه ردیاب آدورا ام شما ریست شده و دوباره راه اندازی میگردد. با این عمل اطلاعات و تغییرات شما حف شده و فقط دستگاه یکبار خاموش و روشن میشود.

کاربرد پیامک : ریست دستگاه
متن پیامک ارسالی به دستگاه :   AdoraM:0000,reset

آيا اين مقاله مفيد بود؟