دستور پیامکی پاک کردن شماره های مجاز

با ارسال این دستور به دستگاه ، شماره های مجاز تعریف شده ، پاک خواهد شد.

کاربرد پیامک : پاک کردن شماره مجاز تعریف شده
متن ارسالی به دستگاه :  
AdoraM:0000,Clear1MyNum
AdoraM:0000,Clear2MyNum
AdoraM:0000,Clear3MyNum

برای پاک کردن هر 3 شماره بصورت یکباره می توانید از دستور زیر استفاده نمایید :
AdoraM:0000,ClearAllMyNum

پاسخ دستگاه : The Phone Number Is Clear

آيا اين مقاله مفيد بود؟