دستور پیامکی خواندن شماره های مجاز

با ارسال این دستور ، دستگاه شماره های مجاز ثبت شده را برای شما ارسال می نماید .

کاربرد پیامک : دریافت شماره های ثبت شده در دستگاه ردیاب
متن پیامک ارسالی به دستگاه : AdoraM:0000,1MyNum*xxxxxxxxxxx*


پاسخ دستگاه :  Num 1 = xxxxxxxxxxx Num 2 = xxxxxxxxxxx Num 3 = xxxxxxxxxx

آيا اين مقاله مفيد بود؟