دستور پیامکی غیر فعال سازی خروجی

کاربرد پیامک : غیر فعال کردن خروجی یا مجاز بودن روشن شدن خودرو ( پس از ارسال خاموش کردن آن )
متن پیامک ارسالی به دستگاه :    AdoraM:0000,RelayOff  


با ارسال این پیامک به دستگاه ، خودروی شما مجاز به روشن شدن میگردد و راننده قادر خواهد بود تا خودرو را روشن نماید .

پاسخ دریافتی از دستگاه :   The Output Is Off

آيا اين مقاله مفيد بود؟