دستور پیامکی غیر فعال کردن حداکثر سرعت مجاز خودرو

کاربرد پیامک : غیر فعال کردن حداکثر سرعت مجاز خودرو
متن پیامک ارسالی به دستگاه :   AdoraM:0000,EdgSpeedDdd 


با دریافت پیام زیر ، سرعت مورد نظر بدرستی بر روی دستگاه تنظیم شده است :
Speed Limit was Disabled

آيا اين مقاله مفيد بود؟