دستور پیامکی فعال کردن میکروفن

در نظر داشته باشید که میکروفن داخلی بصورت پیش فرض غیر فعال است.
پس از فعال سازی میکروفن ، با خاموش و روشن کردن دستگاه ، میکروفن باز هم فعال می ماند.
میکروفن دستگاه فقط برای شماره هایی فعال میگردد ( امکان شنود را فراهم می کند ) که بعنوان شماره مرکز به دستگاه ردیاب معرفی شده باشند.


کاربرد پیامک : فعال کردن میکروفن داخلی دستگاه ( فعال کردن شنود )
متن پیامک ارسالی به دستگاه :    AdoraM:0000,micEnable 


آيا اين مقاله مفيد بود؟