دستور پیامکی بازگشت به تنظیمات کارخانه

با ارسال این دستور کلیه تنظیماتی که بصورت اختیاری بر روی دستگاه انجام داده اید پاک شده و تنظیمات کارخانه بر روی دستگاه بازنشانی میگردد.

کاربرد پیامک : بازنشانی به تنظیمات کارخانه
متن پیامک ارسالی به دستگاه :   AdoraM:0000,resetFactory

پاسخ دستگاه :    AdoraM Is Restored To Factory Setting

آيا اين مقاله مفيد بود؟