نحوه نصب رله قطع کن

برای قطع کردن انتقال سوخت خودرو در زمان سرقت آن، یک رله 5 پایه با کنتاکت NC تهیه کرده و مطابق تصویر زیر آنرا نصب نمایید.
پیشنهاد می شود نصب رله قطع کن سوخت را به متخصص برق خورو واگذار نمایید.آيا اين مقاله مفيد بود؟